Trong giờ Anh có tầm khoảng vài trăm rượu cồn từ bất quy tắc, mặc dù chỉ có khoảng một nửa số đó thường được dùng trong số cuộc hội thoại thông dụng. Nắm vững bảng rượu cồn từ bất phép tắc cơ bản, chúng ta có thể tự tin tiếp xúc và làm giỏi các bài bác thi.

Bạn đang xem: Bảng động từ bất quy tắc trong tiếng anh chuẩn nhất

> Mệnh đề quan hệ nam nữ (Relative clauses) và kiến thức và kỹ năng quan trọng

> Câu điều kiện, mệnh đề If 1,2,3 - phương pháp và bài tập vận dụng

*
Làm rứa nào để bạn cũng có thể học được rộng 600 cồn từ bất luật lệ trong tiếng Anh?

1. Động tự bất nguyên tắc là gì? 

Động từ bỏ bất luật lệ là phần đông động từ ko tuân theo lý lẽ để chia những thì như: chia thì quá khứ, quá khứ hoàn thành, hiện tại hoàn thành.

Các hễ từ bất quy tắc sẽ có các dạng không giống nhau. Chẳng hạn, trong rượu cồn từ lớn be, họ có am, is, are (I am, you are, she is). Tuy nhiên, những động từ thường chỉ có 1 dạng duy nhất, ví dụ như như: cook, play ... (I cook, she plays...)

2. Bảng động trường đoản cú bất luật lệ tiếng Anh thường gặp

STT Động trường đoản cú nguyên mẫu Quá khứ đơn Quá khứ phân từ Nghĩa của rượu cồn từ
1 abide abode/abided abode / abided lưu trú, lưu giữ lại
2 arise arose arisen phát sinh
3 awake awoke awoken đánh thức, thức
4 be was/were been thì, là, bị. ở
5 bear bore borne mang, chịu dựng
6 become became become trở nên
7 befall befell befallen xảy đến
8 begin began begun bắt đầu
9 behold beheld beheld ngắm nhìn
10 bend bent bent bẻ cong
11 beset beset beset bao quanh
12 bespeak bespoke bespoken chứng tỏ
13 bid bid bid trả giá
14 bind bound bound buộc, trói
15 bleed bled bled chảy máu
16 blow blew blown thổi
17 break broke broken đập vỡ
18 breed bred bred nuôi, dạy dỗ
19 bring brought brought mang đến
20 broadcast broadcast broadcast phát thanh
21 build built built xây dựng
22 burn burnt/burned burnt/burned đốt, cháy
23 buy bought bought mua
24 cast cast cast ném, tung
25 catch caught caught bắt, chụp
26 chide chid/ chided chid/ chidden/ chided mắng chửi
27 choose chose chosen chọn, lựa
28 cleave clove/ cleft/ cleaved cloven/ cleft/ cleaved chẻ, bóc hai
29 cleave clave cleaved dính chặt
30 come came come đến, đi đến
31 cost cost cost có giá chỉ là
32 crow crew/crewed crowed gáy (gà)
33 cut cut cut cắt, chặt
34 deal dealt dealt giao thiệp
35 dig dug dug dào
36 dive dove/ dived dived lặn; lao xuống
37 draw drew drawn vẽ; kéo
38 dream dreamt/ dreamed dreamt/ dreamed mơ thấy
39 drink drank drunk uống
40 drive drove driven lái xe
41 dwell dwelt dwelt trú ngụ, ở
42 eat ate eaten ăn
43 fall fell fallen ngã; rơi
44 feed fed fed cho ăn; ăn; nuôi;
45 feel felt felt cảm thấy
46 fight fought fought chiến đấu
47 find found found tìm thấy; thấy
48 flee fled fled chạy trốn
49 fling flung flung tung; quang
50 fly flew flown bay
51 forbear forbore forborne nhịn
52 forbid forbade/ forbad forbidden cấm đoán; cấm
53 forecast forecast/ forecasted forecast/ forecasted tiên đoán
54 foresee foresaw foreseen thấy trước
55 foretell foretold foretold đoán trước
56 forget forgot forgotten quên
57 forgive forgave forgiven tha thứ
58 forsake forsook forsaken ruồng bỏ
59 freeze froze frozen (làm) đông lại
60 get got got/ gotten có được
61 gild gilt/ gilded gilt/ gilded mạ vàng
62 gird girt/ girded girt/ girded đeo vào
63 give gave given cho
64 go went gone đi
65 grind ground ground nghiền; xay
66 grow grew grown mọc; trồng
67 hang hung hung móc lên; treo lên
68 hear heard heard nghe
69 heave hove/ heaved hove/ heaved trục lên
70 hide hid hidden giấu; trốn; nấp
71 hit hit hit đụng
72 hurt hurt hurt làm đau
73 inlay inlaid inlaid cẩn; khảm
74 input input input đưa vào (máy năng lượng điện toán)
75 inset inset inset dát; ghép
76 keep kept kept giữ
77 kneel knelt/ kneeled knelt/ kneeled quỳ
78 knit knit/ knitted knit/ knitted đan
79 know knew known biết; quen biết
80 lay laid laid đặt; để
81 lead led led dẫn dắt; lãnh đạo
82 leap leapt leapt nhảy; khiêu vũ qua
83 learn learnt/ learned learnt/ learned học; được biết
84 leave left left ra đi; để lại
85 lend lent lent cho mượn (vay)
86 let let let cho phép; để cho
87 lie lay lain nằm
88 light lit/ lighted lit/ lighted thắp sáng
89 lose lost lost làm mất; mất
90 make made made chế tạo; sản xuất
91 mean meant meant có nghĩa là
92 meet met met gặp mặt
93 mislay mislaid mislaid để lạc mất
94 misread misread misread đọc sai
95 misspell misspelt misspelt viết sai chính tả
96 mistake mistook mistaken phạm lỗi, lầm lẫn
97 misunderstand misunderstood misunderstood hiểu lầm
98 mow mowed mown/ mowed cắt cỏ
99 outbid outbid outbid trả hơn giá
100 outdo outdid outdone làm giỏi hơn
101 outgrow outgrew outgrown lớn cấp tốc hơn
102 output output output cho ra (dữ kiện)
103 outrun outran outrun chạy cấp tốc hơn; thừa quá
104 outsell outsold outsold bán nhanh hơn
105 overcome overcame overcome khắc phục
106 overeat overate overeaten ăn thừa nhiều
107 overfly overflew overflown bay qua
108 overhang overhung overhung nhô lên trên, treo lơ lửng
109 overhear overheard overheard nghe trộm
110 overlay overlaid overlaid phủ lên
111 overpay overpaid overpaid trả vượt tiền
112 overrun overran overrun tràn ngập
113 oversee oversaw overseen trông nom
114 overshoot overshot overshot đi thừa đích
115 oversleep overslept overslept ngủ quên
116 overtake overtook overtaken đuổi bắt kịp
117 overthrow overthrew overthrown lật đổ
118 pay paid paid trả (tiền)
119 prove proved proven/proved chứng minh(tỏ)
120 put put put đặt; để
121 read read read đọc
122 rebuild rebuilt rebuilt xây dựng lại
123 redo redid redone làm lại
124 remake remade remade làm lại; chế tạo lại
125 rend rent rent toạc ra; xé
126 repay repaid repaid hoàn chi phí lại
127 resell retold retold bán lại
128 retake retook retaken chiếm lại; tái chiếm
129 rewrite rewrote rewritten viết lại
130 rid rid rid giải thoát
131 ride rode ridden cưỡi
132 ring rang rung rung chuông
133 rise rose risen đứng dậy; mọc
134 run ran run chạy
135 saw sawed sawn cưa
136 say said said nói
137 see saw seen nhìn thấy
138 seek sought sought tìm kiếm
139 sell sold sold bán
140 send sent sent gửi
141 sew sewed sewn/sewed may
142 shake shook shaken lay; lắc
143 shear sheared shorn xén lông cừu
144 shed shed shed rơi; rụng
145 shine shone shone chiếu sáng
146 shoot shot shot bắn
147 show showed shown/ showed cho xem
148 shrink shrank shrunk co rút
149 shut shut shut đóng lại
150 sing sang sung ca hát
151 sink sank sunk chìm; lặn
152 sit sat sat ngồi
153 slay slew slain sát hại; làm thịt hại
154 sleep slept slept ngủ
155 slide slid slid trượt; lướt
156 sling slung slung ném mạnh
157 slink slunk slunk lẻn đi
158 smell smelt smelt ngửi
159 smite smote smitten đập mạnh
160 sow sowed sown/ sewed gieo; rải
161 speak spoke spoken nói
162 speed sped/ speeded sped/ speeded chạy vụt
163 spell spelt/ spelled spelt/ spelled đánh vần
164 spend spent spent tiêu sài
165 spill spilt/ spilled spilt/ spilled tràn đổ ra
166 spin spun/ span spun quay sợi
167 spit spat spat khạc nhổ
168 spoil spoilt/ spoiled spoilt/ spoiled làm hỏng
169 spread spread spread lan truyền
170 spring sprang sprung nhảy
171 stand stood stood đứng
172 stave stove/ staved stove/ staved đâm thủng
173 steal stole stolen đánh cắp
174 stick stuck stuck ghim vào; đính
175 sting stung stung châm ; chích; đốt
176 stink stunk/ stank stunk bốc muìi hôi
177 strew strewed strewn/ strewed rắc , rải
178 stride strode stridden bước sải
179 strike struck struck đánh đập
180 string strung strung gắn dây vào
181 strive strove striven cố sức
182 swear swore sworn tuyên thệ
183 sweep swept swept quét
184 swell swelled swollen/ swelled phồng ; sưng
185 swim swam swum bơi; lội
186 swing swung swung đong đưa
187 take took taken cầm ; lấy
188 teach taught taught dạy ; giảng dạy
189 tear tore torn xé; rách
190 tell told told kể ; bảo
191 think thought thought suy nghĩ
192 throw threw thrown ném ; liệng
193 thrust thrust thrust thọc ;nhấn
194 tread trod trodden/ trod giẫm ; đạp
195 unbend unbent unbent làm trực tiếp lại
196 undercut undercut undercut ra giá bèo hơn
197 undergo underwent undergone kinh qua
198 underlie underlay underlain nằm dưới
199 underpay undercut undercut trả lương thấp
200 undersell undersold undersold bán tốt hơn
201 understand understood understood hiểu
202 undertake undertook undertaken đảm nhận
203 underwrite underwrote underwritten bảo hiểm
204 undo undid undone tháo ra
205 unfreeze unfroze unfrozen làm rã đông
206 unwind unwound unwound tháo ra
207 uphold upheld upheld ủng hộ
208 upset upset upset đánh đổ; lật đổ
209 wake woke/ waked woken/ waked thức giấc
210 waylay waylaid waylaid mai phục
211 wear wore worn mặc
212 weave wove/ weaved woven/ weaved dệt
213 wed wed/ wedded wed/ wedded kết hôn
214 weep wept wept khóc
215 wet wet / wetted wet / wetted làm ướt
216 win won won thắng ; chiến thắng
217 wind wound wound quấn
218 withdraw withdrew withdrawn rút lui
219 withhold withheld withheld từ khước
220 withstand withstood withstood cầm cự
221 work wrought / worked wrought / worked rèn (sắt)
222 wring wrung wrung vặn ; siết chặt
223 write wrote written viết

3. Động từ bỏ bất quy tắc theo ông - Anh cùng Anh - Mỹ

Bet - Betted, Quit - Quitted cùng Wet - Wetted

Betted, quitted và wetted là hầu như động từ gồm quy tắc thường sử dụng theo chuẩn Anh - Anh. Tuy nhiên, vào thực tế, các từ bet, quit và wet lại được sử dụng rộng rãi và phổ cập hơn. Các động tự betted, quitted và wetted được sử dụng trong tiếng Anh tiện nghi ở cả Mỹ và, thông dụng hơn, nghỉ ngơi Anh.

Clothed với Clad 

Hầu hết số đông người bạn dạng xứ đều áp dụng từ clothed để miêu tả hành cồn mặc quần áo (to clothe) trong thừa khứ. Tuy nhiên vậy, clad vẫn thường xuyên được thực hiện như là một trong tính từ gồm nghĩa trong một lớp đồ (dressed in).

Ví dụ: Clad in protective clothing: Mặc quần áo bảo hộ

Fit cùng Fitted 

Điểm khác hoàn toàn đáng nói trong bảng đông tự bất quy tắc thân Anh - Anh và Anh - Mỹ đó là động từ bỏ fit

Trong Anh - Anh, từ fitted được người phiên bản địa ưa sử dụng hơn.

Xem thêm: Kiểu Nhuộm Nửa Đầu Đuôi, 32 Kiểu Tóc Ombre Không Thể Bỏ Qua Năm 2020

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu và phân tích chỉ ra, người Mỹ có xu hướng ưa chuộng hình thức quá khứ phân từ và quá khứ đơn, chuyển sang thể fit. Một điểm quan trọng nữa đó là, khi rượu cồn từ fit được dùng với nghĩa may may xống áo (to tailor), thì chúng ta lại sử dụng thành fitted. 

Shined với Shone 

With the verb shine, the khung shined is preferred in everyday English, possibly because shone sounds too much like the size shown, which is the past participle of show. However, in mạng internet searches the khung shone occurs quite frequently because of its use in literary English.

Với sự tỏa sáng sủa của đụng từ, vẻ ngoài tỏa sáng được yêu thích trong giờ Anh hàng ngày, hoàn toàn có thể vì music phát ra quá giống như với hình thức được hiển thị, đó là phân từ quá khứ của chương trình. Mặc dù nhiên, trong những tìm kiếm trên Internet, hiệ tượng này lộ diện khá liên tiếp do sử dụng nó trong tiếng Anh văn học.

Với động từ shine, quá khứ của nó shined được sử dụng tiếp tục trong giờ Anh hằng ngày. Vày sao họ không áp dụng shone? Điều này có thể giải thích, từ shone có phạt âm quá như thể với shown (quá khứ của show).

Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu, từ shone xuất hiện tại khá tiếp tục trong văn học tập Anh.

Gotten và Got 

Với thể vượt khứ của từ get, người Mỹ có xu thế sử dụng từ gotten trong khi người Anh chỉ gọi tắt là got. Tuy nhiên, từ gotten có vẻ được sử dụng rộng thoải mái và thịnh hành hơn. Và điều này cũng tương tự cho hễ từ forget. 

Tuy nhiên, vì chưng sự biệt lập này mà một số trong những người học tiếng Anh cũng liên tiếp bị nhầm lẫn. Bởi vì lẽ, các từ have got có thể được phát âm theo nghĩa cần phải làm/có gì (to have) hoặc nên phải làm gì (must)

Ví dụ: 

I"ve got five dollars.I"ve got to go soon.

4. Tips học tập thuộc lòng bảng hễ từ bất quy tắc 

Tính đến thời điểm này có khoảng 638 hễ từ bất luật lệ trong giờ Anh. Dĩ nhiên, vào các tình huống như ai đang làm bài thi giờ đồng hồ Anh thường được sử dụng ngôn ngữ này xung quanh cộng đồng, sẽ không có ai nhắc nhở bạn thể thừa khứ của các động từ ấy là gì. Vậy làm sao để bạn cũng có thể học nằm trong lòng bảng cồn từ bất quy tắc này?Nhìn chung, các động tự bất phép tắc trong giờ Anh đa số tuân theo bao gồm quy luật pháp sau:

(Với V1: Động từ sống dạng nguyên thể, V2: Động từ nghỉ ngơi dạng vượt khứ, V3: Động từ sinh sống dạng quá khứ phân từ)

Tận thuộc của V1 Tận thuộc của V2 / V3 Ví dụ
ed d

feed (V1) - fed (V2) - fed (V3): cho ăn

Bài viết liên quan