Làm thay nào để chúng ta cũng có thể kết nối những ý tưởng, thể hiện những mối quan hệ giới tính giữa các phần với nhau, và không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ bốn duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tư duy tương xứng với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo nên một sơ đồ tư duy.

Cuối cùng, những lựa chọn xây cất mà bạn chọn nên dựa vào vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục tiêu của sơ đồ bốn duy của bạn.

Điều đặc trưng nhất là, hãy nghĩ về về khán giả của chúng ta khi tạo sơ đồ tứ duy:

Họ cần thông tin gì để hiểu sơ đồ tư duy của bạn?Nó phải phải cụ thể đến nấc nào?Bạn có thể làm gì để sơ đồ tư duy của bạn hấp dẫn hơn?