Từ nối trong giờ đồng hồ Anh là nhà điểm ngữ pháp không nhiều được fan học tiếng Anh nhắc và thân mật nhiều.

Bạn đang xem: Các từ nối đoạn văn trong tiếng anh

Mặc dù nhiên, giả dụ như không tồn tại từ nối liên kết thì câu văn của bạn sẽ trở bắt buộc rời rạc cùng thiếu logic. Trong nội dung bài viết này, Step Up đã tổng vừa lòng lại tất cả các loại từ nối trong giờ đồng hồ Anh. Những kiến thức và kỹ năng này để giúp bạn giao tiếp cũng như làm văn “mượt mà” rộng đấy, đừng bỏ qua nhé!


1. Từ bỏ nối trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Định nghĩa: từ bỏ nối trong giờ đồng hồ Anh (còn gọi là Linking words giỏi Transitions), được dùng để liên kết giữa những câu, góp cả đoạn văn chặt chẽ hơn, mạch lạc hơn. Vào một câu giỏi đoạn văn, ví như như không tồn tại từ nối, chắc chắn rằng những lời nói của các bạn sẽ rất rời rạc cùng gây thiếu hụt logic.

*
*
*
*

Bài tập: Điền từ nối trong tiếng Anh bằng cách chọn đáp án đúng:

1. _____________ you study harder, you won’t win the scholarship.A. UnlessB. BecauseC. IfD. In order that2. Our teacher explained the lesson slowly ______________ we might understand him.A. AndB. So thatC. If notD. Or3. The countryside air is fresh,________________, it’s not polluted.A. HoweverB. WheneverC. MoreoverD. Beside4. __________ he goes to the museum with me, I will go alone.A. Because ofB. BecauseC. UnlessD. When5. They asked me to wait for them; ____________, he didn’t turn back.A. ButB. HoweverC. SoD. Therefore6. My mother was sick._________________, I had to stay at trang chủ to look after her.A. ButB.

Xem thêm: Những Kiểu Tóc Xù Tự Nhiên Nên Để Kiểu Tóc Nào ? 11 Kiểu Tóc Dành Cho Cô Nàng Tóc Bông Xù

HoweverC. SoD. Therefore7. __________ the brightness room, we couldn’t sleep.A. Because ofB. Since

C. AlthoughD. In spite of8. It was already 6p.m, ______________ we closed our office and went home.A. ThereforeB. ButC. HoweverD. So9. _____________ he knew the danger of smoking, he couldn’t give it up.A. SinceB. ThoughC. Because ofD. Despite10. _________________ he had to vày homework, he still attended your các buổi party yesterday.A. BecauseB. In spite ofC. Because ofD. AlthoughĐáp án:1. A2. B3. C 4. C5. B6. D7. A8. D9. B10. D