Ở phòng nghiên cứu hay kế bên thực tế, khi pha chế một lượng chất nào kia thì tín đồ ta có thể tính được lượng chất (nguyên liệu) buộc phải dùng. Cùng ngược lại, khi biết được lượng nguyên vật liệu thì người ta rất có thể tính lượng chất sản phẩm. Làm cụ nào mà fan ta rất có thể tính được như vậy? Đó là ngôn từ của bài viết hôm nay: cách tính trọng lượng và thể tích theo phương trình hóa học.

Bạn đang xem: Cách tính khối lượng và thể tích chất khí tham gia và sản phẩm theo phương trình hóa học


Cách tính trọng lượng và thể tích theo phương trình hóa học

Để tính khối lượng hay thể tích của một chất phụ thuộc vào phương trình hóa học, ta tiến hành tiến hành theo các bước sau:

Bước 1: Viết và cân bằng phương trình hóa học của làm phản ứng

Bước 2: thay đổi khối lượng giỏi thể tích hóa học khí thành số mol

Bước 3: phụ thuộc vào phương trình hóa học, kiếm tìm số mol của hóa học tham gia giỏi sản phẩm.

Bước 4: chuyển đổi số mol thành khối lượng (m = n x M (g)) giỏi thể tích chất khí nghỉ ngơi đktc (V = n x 22,4 (lít)).

Cách tính cân nặng và thể tích theo phương trình hóa học


*

cach-tinh-khoi-luong-va-the-tich-theo-phuong-trinh-hoa-hoc


1. Giải pháp tính cân nặng theo phương trình hóa học

Ví dụ 1: Trong công nghiêp, khi nung đá vôi (CaCO3) đang thu được vôi sinh sống (CaO) và khí cacbonic (CO2). Hãy tính trọng lượng của vôi sống thu được khi nung 25 g CaCO3.

Giải:

– Ta có phương trình chất hóa học của làm phản ứng:

CaCO3 → CaO + CO2

– Số mol của CaCO3 trong phản bội ứng hóa học là:

nCaCO3 = mCaCO3 / MCaCO3 = 25 / 100 = 0,25 mol

– Số mol của CaO chiếm được sau phản nghịch ứng là:

Theo phương trình hóa học:

Cứ 1 mol CaCO3 làm phản ứng thu được một mol CaO

Vậy 0,25 mol CaCO3 phản ứng thu được 0,25 mol CaO

– cân nặng của CaO chiếm được sau làm phản ứng là:

mCaO = nCaO x MCaO = 0,25 x 56 = 14 (g)

Ví dụ 2: Tìm khối lượng CaCO3 cần dùng làm điều chế được 33,6 g CaO.

Giải:

– Ta có phương trình hóa học của phản nghịch ứng:

CaCO3 → CaO + CO2

– Số mol của CaO xuất hiện sau bội nghịch ứng là:

nCaO = mCaO / MCaO = 33,6 / 56 = 0,6 mol

– Số mol của CaCO3 tham gia phản ứng là:

Theo phương trình hóa học:

Muốn pha chế 1 mol CaO đề nghị dùng 1 mol CaCO3

Vậy hy vọng điều chế 0,6 mol CaO thì nên dùng 0,6 mol CaCO3

– khối lượng của CaCO3 cần dùng làm điều chế CaO là:

mCaCO3 = nCaCO3 x MCaCO3 = 0,6 x 100 = 60 (g)

2. Cách tính thể tích hóa học khí theo phương trình hóa học

Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn cacbon trong oxi nhận được khí cacbonic. Hãy tìm thể tích (đktc) của khí CO2 nếu gồm 8 g oxi thâm nhập phản ứng.

Giải:

– Ta bao gồm phương trình hóa học của bội phản ứng:

C + O2 → CO2

– Số mol của O2 tham gia phản ứng là:

nO2 = mO2 / MO2 = 8 / 32 = 0,25 mol

– Số mol của CO2 chiếm được sau phản nghịch ứng là:

Theo phương trình hóa học:

Cứ 1 mol O2 tham gia phản ứng thu được 1 mol CO2

Vậy 0,25 mol O2 tham gia bội phản ứng thu được 0,25 mol CO2

– Thể tích khí CO2 thu được sau bội nghịch ứng (ở đktc) là:

VCO2 = nCO2 x 22,4 = 0,25 x 22,4 = 5,6 (lít)

Ví dụ 2: Tìm thể tích khí O2 cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 18 g cacbon.

Xem thêm: Công Thức Sumifs Trong Excel, Cách Dùng Hàm Sumif Trong Excel

Giải:

– Ta tất cả phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng:

C + O2 → CO2

– Số mol của C gia nhập phản ứng là:

nC = mC / MC = 18 / 12 = 1,5 mol

– Số mol của O2 tham gia phản ứng là:

Theo phương trình hóa học:

Đốt cháy 1 mol C cần cần sử dụng 1 mol O2

Vậy đốt cháy 1,5 mol C cần dùng 1,5 mol O2

– Thể tích khí O2 (đktc) phải dùng là:

VO2 = nO2 x 22,4 = 1,5 x 22,4 = 33,6 (lít)

Bài tập về cách tính cân nặng và thể tích theo phương trình hóa học

Câu 1. Sắt chức năng hoàn toàn cùng với axit clohidric theo phương trình:

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Biết có 2,8 gam sắt tham gia phản ứng, hãy tìm:

a) Thể tích khí H2 nhận được (đktc)?

b) khối lượng axit clohidric buộc phải dùng?

Giải:

a) Ta có:

– Số mol của sắt tham gia phản ứng là:

nFe = mFe / MFe = 2,8 / 56 = 0,05 mol

– Số mol của H2 nhận được sau phản ứng là:

Theo phương trình hóa học:

Cứ 1 mol fe tham gia phản ứng thu được một mol khí H2

Vậy 0,05 mol fe tham gia bội phản ứng thu được 0,05 mol khí H2

– Thể tích khí H2 (đktc) thu được sau phản bội ứng là:

mH2 = nH2 x 22,4 = 0,05 x 22,4 = 1,12 (lít)

b) Ta có:

– Số mol của HCl thâm nhập phản ứng là:

Theo phương trình hóa học:

Để hài hòa 1 mol Fe yêu cầu dùng 2 mol HCl

Vậy để tổ hợp 0.05 mol Fe đề xuất dùng 0.1 mol HCl

– cân nặng HCl đề xuất dùng là:

mHCl = nHCl x MHCl = 0,1 x 36,5 = 3,65 (g)

Câu 2. Lưu huỳnh S cháy trong không khí tạo thành chất khí lưu hoàng dioxit (còn call là khí sunfurơ), có CTHH là SO2. Đây là một trong chất khí có mùi hắc và gây ho.

a) Viết PTHH của làm phản ứng

b) Biết bao gồm 1,6 g lưu huỳnh tham gia bội nghịch ứng, hãy tìm:

– Thể tích khí SO2 nhận được (đktc)?

– Thể tích không khí đề nghị dùng (đktc), biết O2 chiếm 1/5 thể tích không khí.

Giải:

a) Phương trình hóa học của bội phản ứng:

S + O2 → SO2

b) Ta có:

– Số mol của S gia nhập phản ứng:

nS = mS / MS = 1,6 / 32 = 0,05 (mol)

– Số mol của SO2 thu được sau bội phản ứng là:

Theo phương trình hóa học:

Cứ 1 mol S gia nhập phản ứng tạo ra sinh ra 1 mol khí SO2

Vậy cứ 0,05 mol S thâm nhập phản ứng tạo nên sinh ra 0,05 mol khí SO2

– Thể tích khí SO2 (đktc) chiếm được sau phản nghịch ứng là:

VSO2 = nSO2 x 22,4 = 0,05 x 22,4 = 1,12 (lít)

Ta có:

– Số mol của O2 tham gia phản nghịch ứng là:

Theo phương trình hóa học:

Đốt cháy 1 mol S yêu cầu dùng 1 mol O2

Vậy đốt cháy 0,05 mol C bắt buộc dùng 0,05 mol O2

– Thể tích khí O2 (đktc) cần dùng là:

VO2 = nO2 x 22,4 = 0,05 x 22,4 = 1,12 (lít)

– Thể tích bầu không khí (đktc) yêu cầu dùng là:

Vkk = VO2 x 5 = 1,12 x 5 = 5,6 (lít)

Câu 3. Cho PTHH sau:

CaCO3 → CaO + CO2

a) buộc phải dùng bao nhiêu mol CaCO3 để điều chế 11,2 g CaO?

b) ao ước điều chế được 7 g CaO đề nghị dùng từng nào g CaCO3?

c) Nếu tất cả 3,5 mol CaCO3 thâm nhập phản ứng thì thu được từng nào lít khí co (đktc)?

d) ví như thu được 13,44 lít teo (đktc) thì có bao nhiêu gam chất rắn tham gia và chế tạo thành sau phản nghịch ứng?

Giải:

a) Ta có:

– Số mol của CaO tạo thành sau phản nghịch ứng:

nCaO = mCaO / MCaO = 11,2 / 56 = 0,2 (mol)

– Số mol của CaCO3 tham gia phản ứng là:

Theo phương trình hóa học:

Muốn điều chế 1 mol CaO yêu cầu dùng 1 mol CaCO3

Vậy ao ước điều chế 0,2 mol CaO thì nên dùng 0,2 mol CaCO3

b) Ta có:

– Số mol của CaO chế tác thành sau bội nghịch ứng:

nCaO = mCaO / MCaO = 7 / 56 = 0,125 (mol)

– Số mol của CaCO3 gia nhập phản ứng là:

Theo phương trình hóa học:

Muốn điều chế 1 mol CaO bắt buộc dùng 1 mol CaCO3

Vậy ý muốn điều chế 0,125 mol CaO thì nên cần dùng 0,125 mol CaCO3

– trọng lượng của CaCO3 cần dùng là:

mCaCO3 = nCaCO3 x MCaCO3 = 0,125 x 100 = 12,5 (g)

c) Ta có:

– Số mol của CO2 nhận được sau bội phản ứng là:

Theo phương trình hóa học:

Cứ 1 mol CaCO3 gia nhập phản ứng có mặt 1 mol CO2

Vậy 3,5 mol CaCO3 thâm nhập phản ứng xuất hiện 3,5 mol CO2

– Thể tích khí CO2 thu được sau phản bội ứng (ở đktc) là:

VCO2 = nCO2 x 22,4 = 3,5 x 22,4 = 78,4 (lít)

d) Ta có:

– Số mol của CO2 nhận được sau bội nghịch ứng là:

nCO2 = VCO2 / 22,4 = 13,44 / 22,4 = 0,6 (mol)

– Số mol của CaCO3 tham gia phản ứng là:

Theo phương trình hóa học:

Muốn thu được 1 mol khí CO2 thì nên cần dùng 1 mol CaCO3

Vậy ước ao thu được 0,6 mol CO2 thì cần dùng 0,6 mol CaCO3

– khối lượng của CaCO3 cần dùng để làm điều chế CaO là:

mCaCO3 = nCaCO3 x MCaCO3 = 0,6 x 100 = 60 (g)

Ta có:

– cân nặng của khí CO2 là:

mCO2 = nCO2 x MCO2 = 0,6 x 44 = 26,4 (g)

– cân nặng của CaO thu được sau bội phản ứng là:

Áp dụng định cơ chế bảo toàn khối lượng: mCaCO3 = mCaO + mCO2

⇒ mCaO = mCaCO3 – mCO2 = 60 – 26,4 = 33,6 (g).

Câu 4.

a) Cacbon oxit (CO) phản ứng với oxi (O2) tạo thành thành cacbon dioxit (CO2). Viết PTHH.

2CO + O2 → 2CO2

b) ví như đốt cháy đôi mươi mol CO thì cần dùng từng nào mol O2 để thu được một chất khí độc nhất vô nhị sau làm phản ứng?

Giải:

Để thu được 1 chất khí tuyệt nhất (là khí CO2) thì bội nghịch ứng trên phải xẩy ra hoàn toàn, khi ấy ta có:

– Số mol của O2 buộc phải dùng là:

Theo phương trình hóa học:

Muốn đốt cháy 2 mol CO thì cần dùng 1 mol O2

Vậy muốn đốt cháy trăng tròn mol CO thì nên cần dùng 10 mol O2

c) Điền vào chỗ trống số mol của chất tham gia và thành phầm ở những thời gian khác nhau, biết các thành phần hỗn hợp CO và O2 lấy đúng tỉ trọng về số mol theo PTHH.

SỐ MOL
CÁC THỜI ĐIỂMCÁC CHẤT PHẢN ỨNGSẢN PHẨM
COO2CO2
Thời điểm lúc đầu t020100
Thời điểm t1157,55
Thời điểm t231,517
Thời điểm kết thúc t30020

Câu 5. Tìm thể tích của khí oxi đủ nhằm đốt cháy hết 11,2 lít khí A (đktc). Biết: