Nồng độ mol và nồng độ xác suất của hỗn hợp là khái niệm quan trọng đặc biệt mà những em cần nắm rõ để giải nhiều bài toán tương quan đến tính độ đậm đặc mol, xuất xắc nồng độ xác suất của hỗn hợp trước cùng sau phản nghịch ứng.

Bạn đang xem: Cách tính nồng độ mol cm của dung dịch ? lý thuyết và bài tập có lời giải


Vậy nồng độ hỗn hợp là gì? công thức và phương pháp tính nồng độ mol, nồng độ xác suất của dung dịch như vậy nào? làm thế nào để kiếm tìm nồng độ hỗn hợp sau phản bội ứng, họ cùng khám phá qua bài viết này. Đồng thời, vận dụng giải các bài tập liên quan đến tính nồng độ mol, nồng độ xác suất của dung dịch trước và sau làm phản ứng hóa học.


I. Nồng độ phần trăm của dung dịch

1. Ý nghĩa của độ đậm đặc phần trăm

- Nồng độ phần trăm của dung dịch cho ta biết số gam chất tan tất cả trong 100 gam dung dịch.

2. Cách làm tính nồng độ phần trăm

+ Công thức: C% = .100%

- vào đó:

C% là nồng độ xác suất của dung dịch

mct là khối lượng chất tung (gam)

mdd là cân nặng dung dịch (gam); mdd = mdung môi + mchất tan

+ Các công thức suy ra từ cách làm tính nồng độ phần trăm

- phương pháp tính cân nặng chất tan:mct = (C%.mdd):100% 

- bí quyết tính khối lượng dung dịch: mdd = (mct.100%):C%

3. Một vài ví dụ áp dụng công thức tính độ đậm đặc phần trăm

- lấy ví dụ 1: Hoà tan 10 gam con đường vào 40 gam nước. Tính nồng độ tỷ lệ của hỗn hợp thu được.

* Lời giải: Theo bài bác ra, ta có: mdd = mdm + mct = 40+10=50 (gam).

- Áp dụng cách làm tính nồng độ phần trăm, ta có:

 C% = .100% = (10.100) : 50 = 20%

- ví dụ như 2: Tính trọng lượng NaOH gồm trong 200 gam dd NaOH 15%

* Lời giải: Theo bài bác ra, ta có:

 mNaOH = (C%.mdd):100 = (15%.200):100% = 30 (gam).

- lấy một ví dụ 3: Hoà tan 20 gam muối vào nước được dd có nồng độ 10%

a) Tính khối lượng dd nước muối hạt thu được

b) Tính trọng lượng nước nên dựng cho sự pha chế

* Lời giải: Theo bài xích ra, ta có:

a) mdd=(mmuối.100%):C% = (20.100%):10% = 200 (gam).

b) mnước=mdd-mmuối = 200-20 = 180 (gam).

II. Nồng độ Mol của dung dịch

1. Ý nghĩa của mật độ mol dung dịch

- nồng độ mol của dung dịch cho biết số mol chất tan có trong 1 lít dung dịch

2. Cách làm tính nồng nộ mol dung dịch

+ Công thức: 

*
 (mol/l).

- trong đó:

CM : là mật độ mol

n : là số mol hóa học tan

Vdd : là thể tích dung dịch (lít)

+ những công thức suy ra từ phương pháp tính độ đậm đặc mol của dung dịch

- cách làm tính số mol hóa học tan: n = CM.Vdd (mol).

- bí quyết tính thể tích dung dịch: 

*
 (lít).

3. Một trong những ví dụ áp dụng công thức tính độ đậm đặc mol

- lấy ví dụ như 1: Trong 200 ml dd tất cả hoà rã 16 gam NaOH. Tính nồng độ mol của dd.

* Lời giải:

- Đổi: 200ml=0,2 lít; theo bài bác ra, ta có:

 nNaOH=16/40=0,4 (mol).

- Áp dụng phương pháp tính nồng độ mol: CM=n/V=0,4/0,2 = 2 (M).

- lấy ví dụ 2Tính trọng lượng H2SO4 có trong 50ml dd H2SO4 2M

* Lời giải:

- Tính số mol H2SO4 có vào dd H2SO4 2M.

 nH2SO4 = CM.V=2.0,05 =0,1 (mol).

⇒ mH2SO4 = n.M=0,1.98=9,8 (gam).

III. Bài tập tính nồng độ phần trăm và nồng độ mol dung dịch

Bài 1 trang 145 sgk hoá 8: Bằng bí quyết nào dành được 200g hỗn hợp BaCl2 5%.

A. Hòa tung 190g BaCl2 trong 10g nước.

B. Hòa chảy 10g BaCl2 trong 190g nước.

C. Hoàn rã 100g BaCl2 trong 100g nước.

D. Hòa tung 200g BaCl2 trong 10g nước.

E. Hòa chảy 10g BaCl2 trong 200g nước.

* giải mã bài 1 trang 145 sgk hoá 8:

- Đáp án đúng: B.Hòa tan 10g BaCl2 trong 190g nước.

- Áp dụng công thức suy ra trường đoản cú CT tính nồng độ phần trăm, ta có:

 mct = (C%.mdd)/100% = (5%.200)/100% = 10 (g).

 mà mdd = mct + mnước ⇒ mnước = mdd - mct = 200 – 10 = 190 (g).

Bài 2 trang 145 sgk hoá 8: Tính độ đậm đặc mol của 850ml dung dịch bao gồm hòa chảy 20g KNO3.Kết quả là:

a) 0,233M. B) 23,3M.

c) 2,33M. D) 233M.

* giải mã bài 2 trang 145 sgk hoá 8:

- Đáp số đúng: a. 0,233M.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tải Và Cài Đặt Liên Minh Tiền Sử 2014, Tải Game Liên Minh Tiền Sử 2014

- Theo bài ra, ta có:nKNO3 = 20/101 = 0,198 (mol).

- 850 ml = 0,85 (lít) ⇒ cm (KNO3) = n/V = 0,198/0,85 = 0,233 (M).

Bài 3 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính mật độ mol của mỗi dung dịch sau:

a) 1 mol KCl trong 750ml dung dịch.

b) 0,5 mol MgCl2 trong 1,5 lít dung dịch.

c) 400g CuSO4 trong 4 lít dung dịch.

d) 0,06 mol Na2CO3 trong 1500ml dung dịch.

* Lời giải bài 3 trang 146 sgk hoá 8:

- Áp dụng cách làm tính nồng độ mol: cm = n/V.

- lưu ý: các em lưu giữ đổi đơn vị thể tích trường đoản cú ml quý phái lít.

a) 1 mol KCl ⇒ nKCl = 1; 750ml hỗn hợp = 0,75 lít dung dịch ⇒ Vdd = 0,75 (l).

 ⇒ centimet (KCl) = n/V = 1/0,75 = 1,33 (M).

b) cm (MgCl2) = n/V = 0,5/1,5 = 1,33 (M).

c) nCuSO4 = 400/160 = 2,5 (mol)

 ⇒ centimet (CuSO4) = 2,5/4 = 0,625 (M).

d) centimet (Na2CO3) = 0,06/1,5 = 0,04 (M).

Bài 4 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính số mol và số gam hóa học tan trong mỗi dung dịch sau:

a) 1 lít hỗn hợp NaCl 0,5M.

b) 500ml hỗn hợp KNO3 2M.

c) 250ml dung dịch CaCl2 0,1M.

d) 2 lít hỗn hợp Na2SO4 0,3M.

* giải thuật bài 4 trang 146 sgk hoá 8: 

- Áp dụng công thức suy ra từ cách làm tính mật độ mol: n = CM.V

- Và cách làm tính khối lượng: m = n.M

a) 1 lít hỗn hợp NaCl 0,5M ⇒ Vdd = 1 lít; centimet = 0,5M.

 ⇒ nNaCl = CM.V = 1.0,5 = 0,5 (mol) ⇒ mNaCl = m = n.MNaCl = 0,5.(23 +35,5) = 29,25 (g).

b) nKNO3 = 2.0,5 = 1 (mol) ⇒ mKNO3 = 1.101 = 101 (g).

c) nCaCl2 = 0,1.0,25 = 0,025 (mol) ⇒ mCaCl2 = 0,025.(40 + 71) = 2,775 (g).

d) nNa2SO4 = 0,3.2 = 0,6 (mol) ⇒ mNa2SO4 = 0,6.142 = 85,2 (g).

Bài 5 trang 146 sgk hoá 8: Hãy tính nồng độ tỷ lệ của những dung dịch sau:

a) 20g KCl trong 600g dung dịch.

b) 32g NaNO3 trong 2kg dung dịch.

c) 75g K2SO4 trong 1500g dung dịch.

* lời giải bài 5 trang 146 sgk hoá 8:

- Áp dụng công thức tính mật độ phần trăm. 

- lưu ý: đổi đối chọi vị khối lượng từ kilogam sang gam.

a) C% (KCl) = (mct.100%)/mdd = (20.100%)/60 = 3,33%

b) 2kg = 2000 (g).

 ⇒ C% (NaNO3) = (32.100%)/2000 = 1,6%

c) C% (K2SO4) = (75.100%)/1500 = 5%.

Bài 6 trang 146 sgk hoá 8: Tính số gam hóa học tan cần dùng làm pha chế mỗi hỗn hợp sau: