“Cách tán gái” đối với dân FA lâu năm mà nói, thì chắc chẳng biết nó là dòng quần què gì đâu nhỉ?